Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

π - ο μυστήριος και ατελείωτος αριθμός

Τον γνω­ρί­ζε­τε ε­κεί­νο το μυ­στή­ριο αριθ­μό π; Σί­γου­ρα ναι! Α­πό τη Γε­ω­με­τρί­α (α­ντι­προ­σω­πεύ­ει το λό­γο του μή­κους της πε­ρι­φέ­ρειας ε­νός κύ­κλου προς τη διά­με­τρό του), την Τρι­γω­νο­με­τρί­α (ι­σούται με 180 μοί­ρες ή πε­ρί­που 3,14 α­κτί­νια), τη Φυ­σι­κή κ.ά. Σί­γου­ρα ό­μως δε γνω­ρί­ζετε ό­τι ο α­κρι­βής προσ­διο­ρι­σμός του έ­χει α­πα­σχο­λή­σει πολ­λές φο­ρές τους ε­πιστή­μο­νες.
Η πιο α­κρι­βής προ­σέγ­γι­ση του π α­πο­τε­λού­νταν, μέ­χρι πρό­σφα­τα, α­πό 480 πε­ρί­που ε­κα­τομ­μύ­ρια ψη­φί­α (480x106 ψη­φί­α). Το νέ­ο ρε­κόρ προ­σέγ­γι­σης του π πε­ρι­λαμ­βά­νει πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό έ­να (1) δι­σε­κα­τομ­μύ­ριο ψη­φί­α και έ­γι­νε από τους α­δελ­φούς Chudnovsky, οι ο­ποί­οι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν για τους υ­πο­λο­γι­σμούς τους δύ­ο υ­πε­ρυ­πο­λο­γι­στές ΙΒ­Μ 3090.
Για να δώ­σου­με έ­να μέ­τρο της προ­σέγ­γι­σης που πε­τύ­χα­νε, αρ­κεί να πού­με ό­τι αν τυ­πω­θούν στη σει­ρά τα έ­να δισ. ψη­φί­α του π, θα καλυφθεί μια α­πόστα­ση πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό 2.200 χι­λιό­με­τρα.
Για την απομνημόνευση των πρώτων λίγων δεκαδικών ψηφίων του αριθμού π έχουν επινοηθεί διάφοροι μνημονικοί κανόνες, ανάμεσά τους και η παρακάτω φράση, με την οποία μπορεί να θυμάται κανείς τα πρώτα 23 δεκαδικά ψηφία του π:


Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι

Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης της φράσης αυτής αντιστοιχεί σε καθένα από τα διαδοχικά ψηφία του αριθμού π (3.14159...)

Τα πρώτα 50 δεκαδικά ψηφία του π είναι:

3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510
Αν θέλετε να ακούσετε τα τραγούδια του π ...τραγουδιστά, πατήστε εδώ!
Για να δείτε την ιστορική αναδρομή του …π αρκεί να πατήσετε εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: